Ligipääsetavus

RIA rahvusvahelised projektid

RIA jaoks on väga olulised rahvusvahelised projektid, sest need aitavad hoida Eesti positiivset kuvandit ning tõsta küberturvalisuse taset kogu maailmas. Samuti annavad need meie töötajatele hea võimaluse panna proovile oma koolitajaoskused, leida tööalaseid kontakte üle maailma ning jagada parimaid teadmisi ja kogemusi teiste riikidega.

RIAs tegeletakse praegu kolme rahvusvahelise projektiga: EU CyberNet, Cyber4Dev ja Interreg Europe CYBER.

Mis on EU CyberNet?

EU CyberNet on Euroopa Liidu uus initsiatiiv. Maailma suurima arenguabi andjana on Euroopa Liit (EL) võtnud sihiks suunata kolmandatele riikidele antavat abi enam digiteerimise ja küberkaitse valdkonda, arendada liikmesriikide küberekspertide omavahelist koostööd ja nende professionaalseid oskuseid.

Projekti tulemusel luuakse ELi-ülene küberturvalisuse ekspertvõrgustik, mida liikmesriigid ja ELi institutsioonid saavad kasutada küberturvalisusega seotud abikäeprojektide elluviimiseks kolmandates riikides.

Miks on selliste projektide edukus ELi jaoks on oluline? Sest Euroopa küberturvalisus algab piltlikult nii iga eurooplase teadlikkusest kui ka meie koostöövõimest küberturbeekspertidega väljaspool Euroopat.

Võrgustiku loomiseks kuulutas Euroopa Komisjon 2019. aasta kevadel välja rahvusvahelise hanke. Selle võitjaks osutus RIA juhitud rahvusvahelise (Eesti, Saksamaa, Luksemburg ja Soome) konsortsiumi pakkumine. EU CyberNeti meeskond asub RIA struktuuris ning see hakkab koordineerima ELi korraldatavate küberturvalisuse projektide tegevust kolmandates riikides ning vahendama eksperte.

EU CyberNet projekti muudab nii RIA kui laiemalt Eesti jaoks märkimisväärseks muu hulgas ka see, et oleme selle projekti elluviimisel juhtrollis. Just RIA vastutab Euroopa Komisjoni arengukoostöö peadirektoraadi DG DEVCO lepingupartnerina kogu Euroopa küberturbe kogukonda kaasava projekti elluviimise eest.

Ootused ELi institutsioonide ja liikmesriikide poolt on suured, sest valdkond vajab senisest paremat koordinatsiooni ja ühtsemat lähenemist. Selle tööle saamine on suur väljakutse, aga saame sellega kindlasti väärikalt hakkama.

Projekti lõpuks peab võrgustikku olema hõlmatud enam kui 500 eksperti ja 150 partnerasutust, alustades riiklikest küberkeskustest ning lõpetades ülikoolide ja mõttekodadega. Oleme töötanud välja kommunikatsioonistrateegia, loomisel on eksperte koondav kodulehekülg. Toimunud on esimesed EU CyberNeti koolitused ning eksperdi lähetamine missionile.
PROJEKTI KESTUS:  1. september 2019 – 31. august 2023
PROJEKTI KOGUEELARVE: 4 miljonit eurot


Mis on Cyber4Dev?

Euroopa Liidu arenguabiprojekt EU Cyber Resilience for Development Project ehk Cyber4Dev on Suurbri­tannia juhitav rahvusvaheline projekt. Selle eesmärk on suurendada kooli­tusprogrammide abil Aafrika, Aasia, Ladina-Ameeri­ka ja Kariibi piirkonna riikide ettevõtete küberturvali­sust. Projekti käigus abistatakse osalejaid küberjulgeoleku strateegiate koostamisel ja elluviimisel, tõs­tetakse küberintsidentidele reageerimise töörühmade  (CERT) töövõimet ning toetatakse regionaalset ja rahvusvahelist koostööd. Eesti on projektis võtmepanustaja – lõviosa koolitusi läbi viivatest ekspertidest on RIA töötajad.

2019. aastal korraldas Cyber4Dev sihtriikides koolitusi ja õppevisiite erinevatele gruppidele alates poliitikutest ja lõpetades tehnikutega. Projekti käigus on toetatud CERTi loomist Botswanas ning Sri Lanka CERTi intsidendihalduse võimekuse arendamist, aidatud Rwanda küberturvalisuse keskusel koostada esimest riiklikku küberstrateegiat, nõustatud Sri Lanka küberturvalisuse seaduse koostajaid ja eID arendajaid, koolitatud mitmete Aafrika riikide CERTe intsidendihalduse teemal ning korraldatud esimene riiklik küberturvalisuse õppus Mauritiusel.

Eelmisel aastal laienes projekti geograafiline haare: lisaks Aafrika ja Aasia riikidele alustati tegevust Ladina-Ameerikas ja Kariibidel. RIA-l on selle piirkonnaga juba aastatepikkune koostöökogemus tänu Ameerika Riikide Organisatsioonile (OAS), kes on Eesti eksperte sageli oma koolitustele kaasanud. Eesti kogemus turvalise digiriigi ehitamisel on tuntud ja hinnatud üle maailma.

PROJEKTI KESTUS: 1. jaanuar 2018 – 30. juuni 2021
PROJEKTI KOGUEELARVE: 11 miljonit eurot
PROJEKTI VEEBILEHT: cyber4dev.eu


Mis on Interreg Europe CYBER?

Interreg Europe CYBER on Euroopa Regionaalarengu Fondi rahastatav projekt, mille eesmärk on toetada küberturvalisuse valdkonna väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete konkurentsivõimet. Projektis osaleb seitse riiki: Prantsusmaa (juhtiv partner), Eesti, Itaalia, Hispaania, Belgia, Slovakkia ja Sloveenia.

Eestis arendatakse selle projektiga ettevõtlust ja innovatsiooni küberturbe vallas. Selleks töötatakse välja poliitikainstrumente, tehakse riiklikku koostööd ja korraldatakse rahvusvahelisi konsultatsioone projektipartneritega. Eesti ettevõtetel avaneb võimalus luua suhteid partnerriikide ja nende ettevõtetega ning RIA-l tekib parem arusaam, kuidas toetada innovatsiooni. Projekti eesmärk on vaadata otsa Eesti küberturbe ökosüsteemile, määrata olemasolevad partnerid, leida üles ökosüsteemi murekohad ja nendega süstemaatiliselt tegeleda.

Projekti tulemusel valmivad analüüsid väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete rahvusvahelise laienemise ja koostöö tarbeks ning samal teemal pakutakse ka konsultatsioone.

PROJEKTI KESTUS: 1. juuni 2018 – 31. mai 2023
PROJEKTI KOGUEELARVE: 1 864 242 eurot
PROJEKTI VEEBILEHT: www.interregeurope.eu/cyber

Loe RIA 2020 aastaraamatut


Loe veel sarnaseid artikleid
Usaldusväärne ja küberturvaline Euroopa

ELi Küberturvalisuse Ameti (ENISA) eesmärk on toimida küberturvalisuse eksperdikeskusena, aidates kujundada liidu poliitikat, kooskõlastada tegevust, pakkuda abi küberturvalisuse sertifitseerimis- ja standardimisprotsessis ning edendada suutlikkuse suurendamist.

Autor Juhan Lepassaar, Euroopa Liidu küberturvalisuse ameti (ENISA) juht
Küberkurjategijate jaoks on riigipiirid mõttetud jooned

Võib osutada keeruliseks selgitada võhivõõrale nullist Eesti digitaliseeritust. Eriti veel olukorras, kus kuulaja pole e-teenuste ja –lahendustega kokku puutunud. Aga ma proovin seda siiski.

Autor Margus Noormaa, Riigi Infosüsteemi Ameti peadirektor
ELi küberprojektide meetmed ja soovitused COVID-19 mõjuga toimetulekuks

Mitte ükski eluvaldkond pole jäänud puutumata COVID-19-ga kaasnenud kriisist ja piirangutest. Suutlikkuse suurendamiseks tehtav töö on piiriülese iseloomuga ja seega raskendasid sellised piirangud ka ELi rahastatud suutlikkuse suurendamise projektide elluviimise jätkumist.

Autor EU CyberNeti meeskond
EU CyberNet – uustulnuk Euroopa Liidu kübersuutlikkuse suurendamise tööpõllul

Praeguseks on möödunud seitse aastat Euroopa Liidu esimese küberruumi käsitleva strateegia vastuvõtmisest. 2013. aasta Euroopa Liidu küberjulgeoleku strateegias „Avatud, ohutu ja turvaline küberruum“ juhiti muu hulgas Euroopa Komisjoni tähelepanu vajadusele viia ellu küberturvalisuse suutlikkuse suurendamise projekte.

Global Cyber Expertise Magazine / Autor Siim Alatalu, EU CyberNeti projekti juht