Ligipääsetavus

Projektist

Selleks et viia ellu Euroopa Liidu üht põhiväärtust – avatud, vaba, turvalise ja rahumeelse küberruumi loomine –, on ELi strateegilistes huvides avardada küberturvalisuse ekspertide kogukonda, lähtudes ELi digitaalvaldkonna visioonist ja ELi sellesisulistest väärtustest.

Kübersuutlikkuse suurendamine (ingl.k cyber capacity building – näiteks mitmesuguseid teemasid käsitlevate koolituste, strateegiate ja õigusloome väljatöötamine,  küberturbemeeskondade loomine või võitlus küberkuritegevusega ) on seotud pidevalt arenevate küberohtudega, mis mõjutavad kõiki maailma riike.

Vajadus edendada ELi pingutusi küberturvalisuse valdkonnas ja suurendada ELi suutlikkust küberturvalisusega tegelemisel toodi esmalt välja 2013. aasta „Euroopa Liidu küberjulgeoleku strateegias: avatud, ohutu ja turvaline küberruum“. Strateegiadokumendis juhiti Euroopa Komisjoni tähelepanu vajadusele küberturvalisuse suutlikkuse suurendamise projektide järele, mis keskenduksid esmajoones politsei ja õigusasutuste koostööle kolmandates riikides, samuti vajadusele edendada asjaomaste sidusrühmade omavahelist kooskõla, et vältida topelttöö tegemist. Pärast 2017. aasta kevadel seninägematus ulatuses ja laadis toimunud üleilmseid pahavararünnakuid leppisid sama aasta septembris Eesti juhitud Euroopa Liidu Nõukogu, Euroopa Komisjon ja Euroopa Parlament kokku ühisteatises „Vastupidavusvõime, heidutus ja kaitse: tugeva küberturvalisuse tagamine ELis“. Teatises soovitatakse luua ELi kübersuutlikkuse suurendamise võrgustik, mis toetaks ELi käimasolevaid ja tulevasi pingutusi küberturvalisuse suutlikkuse suurendamiseks kolmandates riikides.

Jätkuna sellele teatisele leppis Nõukogu 2018 juunis kokku järeldused ELi välise kübersuutlikkuse suurendamise suuniste kohta mis kutsus üles looma “ELi välise kübersuutlikkuse suurendamise võrgustik, et mobiliseerida ELi liikmesriikide kollektiivseid erialateadmisi ELi poolt rahastatud välisekübersuutlikkuse suurendamise programmide jaoks, toetada ELi poolt rahastatud välise kübersuutlikkuse tegevuste tõhusat koordineerimist ning suurendada koolitusvõimalusi.” Digitaliseerimine ei saa olla edukas pööramata tähelepanu küberturvalisusele ja see kinnitab ka EU CyberNeti loomise olulisust EL jaoks.

Euroopa Liidu kübersuutlikkuse suurendamise võrgustik (EU CyberNet) asutati 2019. aastal, eesmärgiga aidata täita lüngad kübersuutlikkuses ning luua mehhanism ELi-siseste erialateadmiste toetamiseks ja arendamiseks küberkerksuse ja küberkuritegevusega võitlemise valdkonnas. Võrgustik hakkab ühendama küberturvalisuse eksperte, liikmesriikide pädevaid asutusi ning ELi käimasolevaid ja tulevasi jõupingutusi kübersuutlikkuse suurendamiseks. Ühtlasi parandab võrgustik kooskõla eri poolte vahel, andes nii parema ülevaate ELi erialateadmistest valdkonnas, mis muutub kõigi riikide jaoks üha olulisemaks.

Projekti eesmärgid

EU CyberNet sündis 2019. aastal ning see viib nelja aastaga ellu neli käegakatsutavat eesmärki. EU CyberNet koondab ühte võrgustikku kübereksperdid ja kogukonna, loob tehnilise platvormi, pakub koolitusi ja abi ning on teadmuskeskuseks EL-i välistes küberturvalisuse projektides.

Loe lähemalt

EU CyberNet võrgustik

Me kogume ja jagame EL-i küberturbealaseid teadmisi.

Loe lähemalt